Роля на синдикатите

Идеята на синдикатите е да защитава интереса на работниците и служителите, насочвайки вниманието към няколко аспекта. Те са, както следва:

Колективно представителство, което засилва и създава атмосфера на сътрудничество за покачване условията на производителност. По този начин дори работниците на по-малки разстояния от самото производство и са наясно с начините за постигане на даден ефект и по-надеждни резултати.

На второ място е гарантирането на инвестициите заложени в човешки капитал, при което работодателите могат да прехвърлят една част от финансите към работниците, а така да си гарантират, че няма да бъдат изоставени без предупреждение. По-конкретно, че ще има възвръщаемост на разноските в случаи на такъв етап.

От значение е и осигуровката на възнагражденията и нарастващата схемите за такива, която повлиява бизнеса. Последната е и своеобразна форма на кредит за работниците. Това доставя гаранции в полза на работниците и покачат финансовото положение на самата организация, като позволява редица предимствата за съвременно управление. Когато подобни гаранции не са на лице има риск за работодатели, които трябва само да компенсират загубата.

Като трета предпоставка и роля на синдиката е намаляване на разходите по информация за самата фирма, с цел подобряване на ефективността. Информацията представлява интереса и насоката, в която се изправят работници и синдикати и вземането на решения за компенсационни пакети. По този начин разходите биват намалявани за сключване на трудови споразумения, увеличаване на приходите на фирмата и подобрения във фирменото управление.

На четвърто място функциите на синдикатите се свеждат до отстояване на достатъчно права, които да гарантират достоверност и с които да бъдат избегнати много конфликти от страна на работници. Когато наличието на информация не е достатъчно или непълни и неточно, има опасност работниците да негодуват и по-агресивно. Цялата работа на синдикатите е именно в това да смекчат до минимум тези обстоятелства.